网站快照
 

    Bankar.me – Crnogorski poslovni portal

 
  • 关键词:
  • 该站未曾设置keywords
 
  • 页面描述:
  • 该站未曾设置description
 
 
  • 蜘蛛模拟抓取:
  •     Bankar.me–CrnogorskiposlovniportalBankar.meKontaktMarketingMREŽAZNANJABankar.meCrnogorskiposlovniportalSVEVIJESTIBANKECRNAGORAREGIONSVIJETBANKEUCRNOJGORIBANKE:EKSPOZITUREIBANKOMATILIZINGKOMPANIJEMIKROKREDITNEINSTITUCIJEKretanjecijenaakcijaevropskihbanakaza01.decembar2017.2daysagoKojenovi,akovišenijenalistiblokiranihkompanijanadan30.11.2017.godine2daysago“RoyalBankofScotland”ukidastotineradnihmjestazbogelektronskogbankarstva2daysagoGašenjeotkupaobveznicaECBočekujeseuseptembru2daysagoBERZACRNAGORAREGIONSVIJETBROKERSKEKUĆEUCRNOJGORIMONTENEGROBERZAUkupanprometnaMontenegroberzi431.590eura4hoursagoPočeloje:Investitorimogudasekladeitrgujubitkoinom4hoursagoItalijanivratilisumnjivouzetemilioneEPCG1dayagoNovirecordDowJones-a2daysagoOSIGURANJECRNAGORAREGIONSVIJETOSIGURAVAJUĆEKOMPANIJEAllianzplaniraotkuppreostalogudjelaufrancuskomEulerHermes-u5daysagoPoslovanjeTriglavauskladusagodišnjimplanom2weeksagoOglasizaposao:UniqazapošljavaPravnika/službenikazausklađenostsapropisima3weeksagoMajaPavličić,direktoricaGraweosiguranja:Kvalitetipovjerenjekojepružamoklijentunemaalternativu4weeksagoKURSNALISTABIZNISMAKROVALUTEAUTOMOBILIZAMAVIOSAOBRAĆAJENERGETIKANEKRETNINEMETALIIT&KOMUNIKACIJETRGOVINATURIZAMMALIBIZNISINTERVJUIKARIJERAMREŽAZNANJAOGLASIZAPOSAOPOSLIJEPOSLAPOSLOVNIHOROSKOPŠTAMPAUkupanprometnaMontenegroberzi431.590euraUkupanprometnaMontenegroberziuradnojsedmicizanamajeiznosio431.590,9000eurairealizovanjekroztransakcije19različitehartijeodvrijednosti,odkojihsu2dobilenavrijednosti…ITmilijarderiprekonoći„osiromašili“Multimilijarderikojistojeizanajuspješnijihtehnološkihkompanija,kaoštosuFejsbuk,AmazoniAlfabet,izgubilisuvelikobogatstvozbogpadaNasdaq100…Šeffrancuskecentralnebanke:Investirajteubitkoin“nasopstvenirizik”Onikojiinvestirajuubitkointorade“potpunonasopstvenirizik”,rekaoješeffrancuskecentralnebankeupetak,unajnovijemupozorenjuozaštitiinvestitorazbogogromnogporastacij…EkonomskirastbićeminimumčetiriodstoRealanrastcrnogorskeekonomijeuovojgodinibićeznatnovećiodplaniranoginemanjiodčetiriodsto,štojeskorodvaputavišeodprosjekaudržavamaEUioko1,5procentnih…ProblemcrnogorskihposlovođaještomisledasveznajuOnoštojegreškaljudiuHrvatskoj,CrnojGori,aliiostatkuregiona,jestedamisledasveznaju.Ljudisunainternetupovršni,nestrpljivi,hoćebrzorješenjezasvojproblemi…Naslovnestranednevnihnovinaza2.decembar–Najvažnijinasloviizekonomije…Kojenovi,akovišenijenalistiblokiranihkompanijanadan30.11.2017.godineCentralnabankaCrneGoreobjavilajenovispisakpravnihlicaipreduzetnikasablokiranimračunimanadan30.11.2017.godine. UsaradnjisaBIConsultingMontenegroiportalom…CurrentSlide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7FINANSIJEUkupanprometnaMontenegroberzi431.590eura4hoursagoUkupanprometnaMontenegroberziuradnojsedmicizanamajeiznosio431.590,9000eurairealizovanNastavičitanjeDolarojačaonakontrinedjeljepada4hoursagoPočeloje:Investitorimogudasekladeitrgujubitkoinom4hoursagoŠeffrancuskecentralnebanke:Investirajteubitkoin“nasopstvenirizik”1dayagoItalijanivratilisumnjivouzetemilioneEPCG1dayagoKretanjecijenaakcijaevropskihbanakaza01.decembar2017.2daysagoKojenovi,akovišenijenalistiblokiranihkompanijanadan30.11.2017.godine2daysago“RoyalBankofScotland”ukidastotineradnihmjestazbogelektronskogbankarstva2daysagoGašenjeotkupaobveznicaECBočekujeseuseptembru2daysagoPOSAOIKARIJERAITmilijarderiprekonoći„osiromašili“1dayagoMultimilijarderikojistojeizanajuspješnijihtehnološkihkompanija,kaoštosuFejsbuk,AmazoniAlfabet,izgubiliNastavičitanjeProblemcrnogorskihposlovođaještomisledasveznaju1dayago9dokazanihnačinadavasljudishvateozbiljno2daysagoEkocipeleizEtiopijeosvajajusvjetskotržište(foto)2daysagoPrijavitesezaNLPBasictrening09.i10.decembra2daysagoFacebooxPixel:Štajeikakosekoristi?2daysagoBusinessCaféCrnaGora:Jačiodizgovora3daysagoLekcijaizupornosti:Profesorkojinijeznaodačitaipiše3daysagoUspješnabalkanskapriča:TinKadoićizHrvatskedirektorugigantuAirbnb4daysagoCRNAGORAREGIONEVROPASADKINARUSIJASaprosječnomplatompenzija279eura4hoursagoIakoodlazakupenzijutrebadapredstavljajedanodradosnijihdanauživotusvakogradnika,NastavičitanjeUkupanprometnaMontenegroberzi431.590eura4hoursagoProjekcijeSvjetskebankezaCrnuGoru:Prosječanrast2,7odsto1dayagoEkonomskirastbićeminimumčetiriodsto1dayagoProblemcrnogorskihposlovođaještomisledasveznaju1dayagoDaliregionkonačnoukidaroaming?2daysagoAgencijezaelektronskekomunikacijeCrneGore,BosneiHercegovine(BiH),SrbijeiMakedonijeuputilesuNastavičitanjeSvjetskabanka:ZapadnomBalkanutreba60godinadastigneEU2daysagoUniCreditbankagodineuBiH,BancaIntesauSrbiji2daysagoSlovenačkiBDPutrećemkvartaluporastaoza4,5%2daysagoRotschildtražistrateškogpartnerazaGorenje2daysagoKretanjecijenaakcijaevropskihbanakaza01.decembar2017.2daysagoCOMPETITORLASTPRICEChangeVolumeOpeningpriceClosepriceBANCOSANTANDERSA€ 5.503-2.48%Nastavičitanje“RoyalBankofScotland”ukidastotineradnihmjestazbogelektronskogbankarstva2daysagoMisterioznikineskiinvestitornapuštaMilan2daysagoGašenjeotkupaobveznicaECBočekujeseuseptembru2daysagoDanskauekonomskojkrizi?2daysagoAmeričkiSenatusvojioporeskereforme:Višenovcauvećbogatedžepove1dayagoAmeričkipredsjednikDonaldTrumpaodniojeunoćispetkanasubotuvrijednuetapnupobjeduNastavičitanjeForbes:Nakonminimalnihulaganjakanabispreduzetniciočekujuprihodod5.2milijardedolara3daysagoGubitakUberaporastaona1,46milijardidolara4daysagoNovišef:BezradikalnihpromjenapolitikeFederalnihrezervi4daysagoZaštoAmerikancinemogudauštedeni400dolara4daysagoUKiniotkrivenonaftnopoljesamilijardutonanafte2daysagoUKinijeotkrivenoogromnonaftnopolje,čijisekapacitetprocjenjujenavišeodmilijarduNastavičitanjeFT:Štasekrijeiza161izaštoseBriselplašiKine5daysagoKakoseobogatiokineskiStivDžobs6daysagoNovisamitKineizemaljaistočneisrednjeEvropeuBudimpešti1weekagoNa100.spratuzgradesegradinajvišaurbanadžungla(foto)1weekagoSavjetEvroperazmatraukidanjesankcijaRusiji6daysagoSavjetEvroperazmatramogućnostdonošenjaodlukeoukidanjusankcijaRusiji,jerseplašipovlačenjaMoskveNastavičitanjeURusijićebitipredstavljenautomobilkojimseupravljapomoćumisli6daysagoDalijeVladimirPutinjedanodnajbogatijihljudinasvijetu?2weeksagoEvropskakomisijanaoprezuzbogmogućegpovećanjauvozaruskogprirodnoggasauEvropu2weeksagoNetodobitRosnjeftaskočila80postozahvaljujućiskupljojnafti3weeksagoSAOBRAĆAJNEKRETNINETURIZAMENERGETIKANemaprodajeAerodromaCrneGore2daysagoCrnogorskaVladanećeprodavatiAerodrome,jasanjepremijerDuškoMarković.NastavičitanjeJošseneznakolikoćenaskoštatistrujazaauto-put2daysagoMontenegroAIrlines:Jeftinijekartezaranibuking2daysagoObustavljenapomorskalinijaBar-Bari-Bar2daysagoZaobilaznicu15milionaeura2daysagoKakojenastaoBlok52daysagoArhitekta MiletaBojovićsmatradaserušilačkinabojkodljudiosjetioseiuBloku5,NastavičitanjeUPortoNoviće2018.bitiuloženo288milionaeura2daysagoOdlegalizacijedivljihobjekatanajmanje40miliona3daysagoTražisealternativnorješenjemostunaVerigama5daysagoArhitektura:HardRockhoteluoblikuogromnegitare5daysagoProglašenanajljepšaplažanasvijetu5daysagoSakrivenanaKaribima,naostrvuTurksiKaikos,sanajčistijomvodominajmekšimbijelimpijeskom,NastavičitanjeHardRockželidaotvorihoteleuCrnojGoriiregionu1weekagoFantomskafirmaojadilahotelijereuCrnojGori:“Besplatnu”reklamuskupoplatili2weeksagoHercegNovi11.naForbsovojlisti2weeksagoMapanajopasnijihinajbezbjednijihzemaljazaputovanja2weeksagoUKiniotkrivenonaftnopoljesamilijardutonanafte2daysagoUKinijeotkrivenoogromnonaftnopolje,čijisekapacitetprocjenjujenavišeodmilijarduNastavičitanjeKakonestabilnecijenenafteutičunaposlovanjeenergetskihkompanija:Energetskisektorsveotporniji4daysagoNaftanastavljadakliziuočisastankaOPEK-a4daysagoCijenanafteskliznulasadvogodišnjegmaksimumaprijesastankaOPEC-a6daysagoTesladonosistrujuza30.000kuća1weekagoTEHNOKONFERENCIJETRENINZISEMINARISTARTUPProblemcrnogorskihposlovođaještomisledasveznaju1dayagoOnoštojegreškaljudiuHrvatskoj,CrnojGori,aliiostatkuregiona,jestedaNastavičitanje7aplikacijakojenajvišetrošebaterijuvašegtelefona2daysagoGooglevasobavještavaakovamnekogledautelefon(video)2daysagoDaliregionkonačnoukidaroaming?2daysagoOnlineposlovanje(e-commerce)jesadašnjostibudućnostbiznisa3daysagoZa15mjeseciobučeno58studenata5daysagoZavršnakonferencijaprojekta“Razmjenaznanjaizmedjuobrazovnihiistraživačkihinstuitucijaibiznissektora”kojiseNastavičitanjeSjutrauPodgoricipočinjemeđunarodnakonferencijaozaštitieuraodfalsifikovanja2weeksagoOtkazanaprvaBitcoin&BlochchainradionicauBiH2weeksagoBalkanTubeFestdolaziuSarajevo3weeksagoKonferencijaoekonomijiEconomicConferenceMontenegro2017,2.i3.novembraOctober30,2017Seminar“Internetmarketing–NekaGoogleradizaVas”počinjesjutra4daysagoČetvrtugodinuzaredom,agencijaAdvantageorganizujeImPRovebiznisseminarnatemu“Internetmarketing-NekaGoogleradiNastavičitanjePaneldiskusijanatemu”IzazovizaHRprofesionalceiregrutereusavremenomposlovanju”.5daysagoOnlajnreklamiranjetekpočelokodnas1weekagoNAJSTARIJIGOOGLEADWORDSdjednasvijetuvasučikakoGooglemožedabudevašradnik24/72weeksagoPrijavitesenaImPRovebiznisseminarnatemu“Internetmarketing-NekaGoogleradizaVas”.3weeksagoUspješnabalkanskapriča:TinKadoićizHrvatskedirektorugigantuAirbnb4daysagoTezapremakojojstručnjacisaprostoraZapadnogBalkanamogubitiuspješninaglobalnomnivoujošNastavičitanjeGubitakUberaporastaona1,46milijardidolara4daysagoSoftBankdalaponuduzakupovinuakcijaUbera5daysagoUberuzabranjenradiuIzraelu5daysagoKakojeUberpristaonaucjenuizataškaoskandal1weekagoFOTOVIJESTIVIDEOVIJESTIPOSLIJEPOSLAMisterioznikineskiinvestitornapuštaMilan2daysagoKineskavladavinauMilanutrajaćenajvišegodinu–kakojavljajuitalijanskimediji,misteriozniinvestitorJonghongNastavičitanjeEkocipeleizEtiopijeosvajajusvjetskotržište(foto)2daysagoDecembarskiprogramCrnogorskognarodnogpozorišta2daysago55.izvođenje„Revizora“naDanborbeprotivSIDE3daysagoZaštoostavljamonapojnice?3daysagoProglašennajboljirestorannasvijetu3daysagoDanzenuCrnogorskomnarodnompozorištu4daysagoNAJNOVIJEVIJESTI4hoursagoSaprosječnomplatompenzija279eura4hoursagoUkupanprometnaMontenegroberzi431.590eura4hoursagoDolarojačaonakontrinedjeljepada4hoursagoPočeloje:Investitorimogudasekladeitrgujubitkoinom1dayagoAmeričkiSenatusvojioporeskereforme:VišenovcauvećbogatedžepovePrijavitesezanedjeljniNewsletterEmailadresa:Leavethisfieldemptyifyou'rehuman:©Bankar.meCopyright2017,AllRightsReserved
 
 
Copyright© 2017 liequ.org All Rights Reserved 猎取网 版权所有