网站快照
 

    Naslovnica - HNB

 
  • 关键词:
  • 该站未曾设置keywords
 
  • 页面描述:
  • 该站未曾设置description
 
 
  • 蜘蛛模拟抓取:
  •     Naslovnica-HNBOnamaFunkcijeistrukturaUlogaVizijaimisijaRegulativa-PropisiSavjetirukovodstvoOrganizacijaInformacijepotrošačimaBankovniračuniŠtednjaKreditiBezgotovinskaplaćanjaBitneinformacijeZaštititesvojapravaFinancijskaedukacijaKarijeraBankakaoposlodavacPoslovneaktivnostiZapošljavanjePraksaStipendiranjeKonferencijeDubrovačkakonferencijaPredavanjeAnteČičin-ŠainReacceleratingConvergenceinCentral,Eastern,andSoutheasternEurope–TheRoleofGovernanceandInstitutionsJavnanabavaZgradaSlikeVideoEdukacijaKontaktiTemeljnefunkcijeMonetarnapolitikaCiljeviOkvirmonetarnepolitikeTečajnirežimProvođenjemonetarnepolitikeRegulativaAnalizalikvidnostiInstrumentiTečajnalistaUlogazajmodavcaukrajnjojnuždiMeđunarodnepričuveMeđunarodnepričuveRHUpravljanjeStrukturaRiziciFinancijskastabilnostOfinancijskojstabilnostiFinancijskisustavRHAnalize,mišljenjaipreporukeRegulativaMakrobonitetnemjereUlogeisuradnjaIzvješćivanjeSupervizijaOsnoveiciljeviRegulativaLicenciranjeInformacijeobankovnomsustavuSupervizorskajavnaobjavaStudijekvantitativnogučinkaSanacijaOsanacijiSanacijskatijelaRegulativaPlatniprometOplatnomprometuNacionalniodborzaplatniprometRegulativaNadzorplatnogprometaPlatnisustaviLicenciranjeSEPAAnalitičkiosvrtiMeđunarodniodnosiEuropskisustavsredišnjihbanakaInstitucijeitijelaEuropskeunijeMeđunarodnimonetarnifondBankazameđunarodnenamireRazvojnebankeKreditnirejtingNovacNovčanice5kuna10kuna20kuna50kuna100kuna200kuna500kuna1000kunaNevažećenovčaniceKovaninovac1lipa2lipe5lipa10lipa20lipa50lipa1kuna2kune5kunaPrigodnioptjecajnikovaninovacRegulativaPričuvagotovognovcaIzradaiopskrbaProvjeraradauređajaZaštitaodkrivotvorenjaSprječavanjekrivotvorenjaRegistriranekrivotvorineReproduciranjeNacionalniprogramobukeZamjenaiotkupZamjenanovčanicaOtkupnovčanicaizinozemstvaNumizmatikaiinvesticijskozlatoKompletiPrigodnikovaninovacOnumizmaticiKupnjainarudžbeGalerijaZahtjeviStatistikaKalendarobjavaGlavnimakroekonomskiindikatoriStatističkipodaciFinancijskisektorSektoropćedržaveSektorinozemstvaFinancijskiračuniVrijednosnipapiriOdabranenefinancijskestatistikePlatnisustaviPlatneuslugePrometovlaštenihmjenjačaGotovnovacArhivaSDDSRegulativaInformacijezaobveznikeizvještavanjaStatistikavrijednosnihpapiraMonetarnastatistikaBonitetnoizvješćivanjeNovčanotržišteStatistikaodnosasinozemstvomStatistikaplatnihuslugaAnketaokreditnojaktivnostibanakaInformacijezakorisnikestatističkihpodatakaAnalizeipublikacijeMakroekonomskeprojekcijeKomentaristatističkihobjavaKalendarpublikacijaRedovnepublikacijeStandardniprezentacijskiformatBiltenMakroekonomskakretanjaiprognozeBiltenobankamaGodišnjeizvješćePolugodišnjainformacijaFinancijskastabilnostMakroprudencijalnadijagnostikaPlatnekarticeikartičnetransakcijePlatnetransakcijeiračuniPovremenepublikacijeIstraživanjaPreglediMultimedijaDrugepublikacijePublikacijeESB-aJavnostradaKalendarNovostiPriopćenjaHNBESBStrukturneoperacijeInformacijeiočitovanjaOdlukeprekršajnihtijelaIzlaganjaGovoriIzjaveIntervjuiEmitiranjaSavjetovanjesjavnošćuOtvorenasavjetovanjaOkončanasavjetovanjaPlanoviObjašnjavamoGalerijaSlikeVideoObratitenamseUpozorenjaENOnamaFunkcijeistrukturaUlogaVizijaimisijaRegulativa-PropisiSavjetirukovodstvoGuvernerZamjenikguverneraViceguverneriOrganizacijaInformacijepotrošačimaBankovniračuniTekućiračunŽiroračunŠtednjaKreditiVrstekreditaKreditnasposobnostSudužnici,jamciizaložnidužniciBezgotovinskaplaćanjaPlatnekarticee-NovacBitneinformacijeKamateNaknadeValutnaklauzulaOvrhaInformativnalistaZaštititesvojapravaRegulativaPravonaprigovorRiješiteproblemsasvojombankomFinancijskaedukacijaInformativnimaterijaliSvjetskitjedannovcaKarijeraBankakaoposlodavacPoslovneaktivnostiZapošljavanjePraksaStipendiranjeKonferencijeDubrovačkakonferencijaSeminarmladihekonomistaArhivaPredavanjeAnteČičin-ŠainReacceleratingConvergenceinCentral,Eastern,andSoutheasternEurope–TheRoleofGovernanceandInstitutionsJavnanabavaZgradaSlikeVideoEdukacijaKontaktiTemeljnefunkcijeMonetarnapolitikaCiljeviOkvirmonetarnepolitikeTečajnirežimProvođenjemonetarnepolitikeRegulativaAnalizalikvidnostiInstrumentiOperacijenaotvorenomtržištuObveznapričuvaStalnoraspoloživemogućnostiOstaliinstrumentiimjereTečajnalistaTečajnalistaTečajeviostalihvalutaUlogazajmodavcaukrajnjojnuždiMeđunarodnepričuveMeđunarodnepričuveRHUlogaHNB-aUpravljanjeStrukturaRiziciFinancijskastabilnostOfinancijskojstabilnostiUlogaHNB-aEfikasnaregulativaisupervizijaMakroprudencijalnapolitikaOsiguranjedepozitaZajmodavacukrajnjojnuždiPolitikaučinkovitogrješavanjakriznihsituacijaFinancijskisustavRHAnalize,mišljenjaipreporukeRegulativaMakrobonitetnemjereProtucikličkizaštitnislojkapitalaZaštitnislojkapitalazastrukturnisistemskirizikZaštitnislojkapitalazasistemskivažneinstitucijeNačelouzajamnogpriznavanjamjeraUlogeisuradnjaSuradnjasinstitucijamauRHMeđunarodnasuradnjasasupervizorskimtijelimaSuradnjasESRB-omIzvješćivanjeSupervizijaOsnoveiciljeviRegulativaLicenciranjeKreditneinstitucijeKreditneunijeInformacijeobankovnomsustavuSupervizorskajavnaobjavaZakoniidrugipropisiOpcijeidiskrecijskapravaNadzornaprovjeraiocjenaStatističkipodaciStudijekvantitativnogučinkaSanacijaOsanacijiCiljeviOpćanačelaInstrumentiSanacijskatijelaOvlastiHNB-aRegulativaPlatniprometOplatnomprometuUlogaHNB-aNacionalniodborzaplatniprometRegulativaNadzorplatnogprometaPlatnisustaviHSVPNKSTARGET2EuroNKSLicenciranjeInstitucijezae-novacInstitucijezaplatniprometPlatnisustaviOvlaštenimjenjačiSEPAAnalitičkiosvrtiMeđunarodniodnosiEuropskisustavsredišnjihbanakaInstitucijeitijelaEuropskeunijeMeđunarodnimonetarnifondKonzultacijetemeljemčlankaIV.StatutaMMF-aFinancijskiaranžmaniOdabranetemeBankazameđunarodnenamireRazvojnebankeKreditnirejtingNovacNovčanice5kuna10kuna20kuna50kuna100kuna200kuna500kuna1000kunaNevažećenovčaniceKovaninovac1lipa2lipe5lipa10lipa20lipa50lipa1kuna2kune5kunaPrigodnioptjecajnikovaninovacRegulativaPričuvagotovognovcaIzradaiopskrbaProvjeraradauređajaZaštitaodkrivotvorenjaSprječavanjekrivotvorenjaRegistriranekrivotvorineReproduciranjeNacionalniprogramobukeZamjenaiotkupZamjenanovčanicaOtkupnovčanicaizinozemstvaNumizmatikaiinvesticijskozlatoKompletiNovčaniceKovaninovacPrigodnikovaninovacZlatniisrebrnikovaninovacZlatnidukatiSuvenirnikovaninovacOnumizmaticiKupnjainarudžbeGalerijaZahtjeviStatistikaKalendarobjavaGlavnimakroekonomskiindikatoriStatističkipodaciFinancijskisektorMonetarniikreditniagregatiKonsolidiranabilancaMFI-jaSredišnjabanka(HNB)BilancaHNB-aAnalizalikvidnostiInstrumentimonetarnepolitikeilikvidnostSrednjitečajHNB-aMeđunarodnepričuveDrugemonetarnefinancijskeinstitucijeKonsolidiranabilancaDMFI-jaKreditneinstitucijeNekonsolidiranabilancaKreditneinstitucijeMjesečnipodaciTromjesečnipodaciRevidiranipodaci(godišnji)StambeneštedioniceArhivaStaranacionalnametodologijaMjesečnipodaciTromjesečnipodaciRevidiranipodaci(godišnji)ESA1995KreditneinstitucijeMjesečnipodaciTromjesečnipodaciRevidiranipodaci(godišnji)StambeneštedioniceKamatnestopeSupervizorskajavnaobjavaPokazateljiposlovanjakreditnihinstitucijaNovčanotržišteRezultatianketeokreditnojaktivnostibanakaDrugafinancijskadruštvaInvesticijskifondovi,osimnovčanihSektoropćedržaveNefinancijskiračuniopćedržaveDugopćedržaveSektorinozemstvaPlatnabilancaInozemnaizravnaulaganjaRazmjenauslugasinozemstvomStanjemeđunarodnihulaganjaStanjebrutoinozemnogdugaKonkurentnostFinancijskiračuniVrijednosnipapiriOdabranenefinancijskestatistikeIndeksicijenaIndeksiplaćaIndeksipouzdanjaPlatnisustaviHSVPNKSTARGET2EuroNKSPlatneuslugeKreditnitransferitrajninalogIzravnoterećenjeGotovnovacUslugaplaćanjaračunaIzdavanjeplatnihinstrumenataPrihvaćanjeplatnihinstrumenataRačuniInfrastrukturaOdobrenjeiterećenjebeznalogaNovčanapošiljkaPrometovlaštenihmjenjačaGotovnovacArhivaStaranacionalnametodologijaESA1995/BPM5SDDSRegulativaInformacijezaobveznikeizvještavanjaStatistikavrijednosnihpapiraMonetarnastatistikaBonitetnoizvješćivanjeNovčanotržišteStatistikaodnosasinozemstvomStatistikaplatnihuslugaAnketaokreditnojaktivnostibanakaInformacijezakorisnikestatističkihpodatakaAnalizeipublikacijeMakroekonomskeprojekcijeKomentaristatističkihobjavaKalendarpublikacijaRedovnepublikacijeStandardniprezentacijskiformatBiltenMakroekonomskakretanjaiprognozeBiltenobankamaGodišnjeizvješćePolugodišnjainformacijaFinancijskastabilnostMakroprudencijalnadijagnostikaPlatnekarticeikartičnetransakcijePlatnetransakcijeiračuniPovremenepublikacijeIstraživanjaPreglediMultimedijaDrugepublikacijePublikacijeESB-aJavnostradaObjašnjavamoKalendarNovostiPriopćenjaHNBESBStrukturneoperacijeInformacijeiočitovanjaOdlukeprekršajnihtijelaIzlaganjaGovoriIzjaveIntervjuiEmitiranjaSavjetovanjesjavnošćuOtvorenasavjetovanjaOkončanasavjetovanjaPlanoviGalerijaSlikeVideoObratitenamseUpozorenjaENNovetehnologijedonoseprednosti,aliirizikeNOVOSTINovetehnologijedonoseprednosti,aliirizike17.11.2017.ViceguvernerNevenBarbarošaipredstavniciHrvatskenarodnebankenakonferencijiF2-FutureofFinTechPripremezauvođenjeeuramoguzapočetiVladaiHNBpredstavilestrategijuzauvođenjeeurauHrvatskojPripremezauvođenjeeuramoguzapočeti31.10.2017.KoristioduvođenjaeurazaHrvatskuvećesuodtroškovaStrategijauvođenjaeurauHrvatskojKonferencijauorganizacijiVladeRepublikeHrvatskeiHrvatskenarodnebankeStrategijauvođenjaeurauHrvatskoj27.10.2017.FinancijskaedukacijazaprofesoreNOVOSTIFinancijskaedukacijazaprofesore17.10.2017.UHNB-uodržanseminarzaprofesorematematikeTransparentnošćudoboljezaštitepotrošačaPRIOPĆENJETransparentnošćudoboljezaštitepotrošača26.9.2017.HrvatskanarodnabankanastavljasmjeramauciljuublažavanjakamatnogrizikaNOVOSTIFinancijskaedukacijadugoročnojeefikasnamjeraprotivzaduženosti63postoukupnogdugablokiranihdrži10000ljudi,abankesuteknatrećemmjestuvjerovnika29.11.2017.INTERVJUMjereHNB-azaublažavanjekamatnogrizikaRazgovorguverneraBorisaVujčićauTemidanaHrvatskeradiotelevizije(video)27.9.2017.Tečajnalistanadan2017-12-0300:00:00.0SrednjideviznitečajEUR/HRK7,548379USD/HRK6,351716GBP/HRK8,566995CHF/HRK6,459888Ključnipokazateljilistopad2017.Godišnjastopainflacije(IPC)1,4%Godišnjastopainflacije(HIPC)1,6%Temeljnastopainflacije1,4%NovoPUBLIKACIJEProcjenapotencijalnograstaijazaBDP-auHrvatskoj1.12.2017.STATISTIČKIPODACIMonetarnaifinancijskastatistika(Financijskisektor,Sektoropćedržave,Vrijednosnipapiri)30.11.2017.NOVOSTIUvođenjeeurauHrvatskojovisitćeiospremnostidržavačlanicanaširenjeeuropodručja30.11.2017.STATISTIČKIPODACIPokazateljiposlovanjakreditnihinstitucija29.11.2017.SUPERVIZIJAPovlačenjeSmjerniceodepozitimastanovništvakojipodliježurazličitimodljevimazapotrebeizvještavanjaolikvidnostiuskladusUredbom(EU)br.575/2013obonitetnimzahtjevimazakreditneinstitucijeiinvesticijskadruštva28.11.2017.MONETARNAPOLITIKARedovitaoperacija27.11.2017.SUPERVIZIJADelegiranauredbaKomisije(EU)2017/2188оd11.kolovoza2017.oizmjeniUredbe(EU)br.575/2013EuropskogparlamentaiVijećaupogleduizuzećazakapitalnezahtjevezaodređenepokriveneobveznice(TekstznačajanzaEGP.)27.11.2017.PrikaživišeAktualnoKOMENTARISTATISTIČKIHOBJAVAKomentarmonetarnihkretanjazalistopad2017.30.11.2017.SAVJETOVANJESJAVNOŠĆUOčitovanjenaprimjedbeiprijedlogedostavljeneusklopujavneraspraveoNacrtuodlukeoizmjenamaidopunamaOdlukeosupervizorskimizvještajimakreditnihinstitucija28.11.2017.SAVJETOVANJESJAVNOŠĆUPozivnajavnuraspravuoNacrtuOdlukeoizmjenamaidopunamaOdlukeopostupkuodobravanjametodologijezaodređivanjestupnjarizičnostikreditnihinstitucijapriizračunupremijazaosiguranedepozite20.11.2017.REGULATIVAOdlukaoefektivnojkamatnojstopi13.11.2017.INTERVJUGuvernerVujčićodgovaraonapitanjanakonferencijiPoslovnogdnevnika3.11.2017.NOVOSTINajvažnijasuulaganjauljudskikapitaliinovacije3.10.2017.KomentaristatističkihobjavaKomentarplatnebilanceimeđunarodnihulaganjazadrugotromjesečje2017.30.9.2017.PrikaživišeNOVOSTIFinancijskaedukacijadugoročnojeefikasnamjeraprotivzaduženosti63postoukupnogdugablokiranihdrži10000ljudi,abankesuteknatrećemmjestuvjerovnika29.11.2017.INTERVJUMjereHNB-azaublažavanjekamatnogrizikaRazgovorguverneraBorisaVujčićauTemidanaHrvatskeradiotelevizije(video)27.9.2017.UvođenjeeurauHrvatskojUpozorenjaUsporeditekreditneuvjetenaHRtržištuKonverzijakreditauCHFKarijerauHNB-uStrukturneoperacijeKreditnirejtingPogledajte...PublikacijeBilten,br.23810.11.2017.VideoStvaranjehrvatskenacionalnevalute5.6.2015.OnamaIzdvajamoZapočnimoranosfinancijskomedukacijom12.10.2016.Kalendarprosinac2017.15.12.petMakroekonomskakretanjaiprognoze,br.313.12.sriSjednicaSavjetaHRVATSKANARODNABANKATrghrvatskihvelikana310000ZagrebRepublikaHrvatskaTelefon:38514564555ObratitenamseMapasadržajaNovoiažuriranoNajtraženijeKorisnilinkoviHNBportal(stari)UvjetikorištenjaPratitenas:LinkedInYouTubeFlickrRSS/E-mailobavijestiHRVATSKANARODNABANKA,2015.HRVATSKANARODNABANKAsredišnjajebankaRepublikeHrvatske,njezinjeciljodržavanjestabilnosticijenauzemlji.
 
 
Copyright© 2017 liequ.org All Rights Reserved 猎取网 版权所有